BC2

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

Deze pagina bevat de Algemene Voorwaarden van NuNu BVBA, vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Grensstraat 252, 2950 Kapellen, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0667.785.909.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke orderbevestiging met het oog op de aankoop van sportkleding en maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen NuNu en de koper, met uitsluiting van de eigen Algemene Voorwaarden van de koper. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken.

ARTIKEL 2 – AANVAARDING

De koper erkent dat hij van deze Algemene Voorwaarden heeft kennis genomen. Op het moment dat de koper zijn bestelling bevestigt, verklaart hij de bestelling, alsook deze Algemene Voorwaarden in hun geheel en zonder voorbehoud te aanvaarden.

Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door NuNu.

ARTIKEL 3 – PRIJS

De prijs is deze zoals op de bestelbon vermeld, tenzij NuNu zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van zijn vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijziging in de structuur ervan (grondstoffen, lonen, energie …). De eventuele prijsherziening zal geschieden overeenkomstig de wettelijk toegelaten normen. In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur. De leverings-, verzekerings- en eventuele andere kosten worden apart vermeld.

De prijzen die vermeld worden, zijn in euro, exclusief BTW, tenzij het expliciet anders vermeld wordt.  Voor verkoop naar de Verenigde Staten van Amerika, zijn de prijzen in dollar vermeld in de catalogus. Ingeval van koersdalingen van de dollarkoers met meer dan 5% opzichtens de koers van de dag van de datum van de catalogus, heeft NuNu het recht om de dollarprijs dienovereenkomstig te verhogen.

Het toegepaste B.T.W.-tarief is het tarief dat geldt op het moment van het plaatsen van de bestelling. NuNu behoudt zich het recht voor ten gevolge van de wijziging van het tarief van belastingen, dan wel de invoering van nieuwe belastingen, incl. milieutaksen die gevolgen hebben voor de prijs van productie, de prijzen aan te passen. De producten worden evenwel gefactureerd aan de geldende prijs op het moment van de bestelling.

ARTIKEL 4 – LEVERING

Het risico wordt overgedragen aan de klant vanaf het moment van de levering. Vanaf dat moment draagt de koper het risico voor verlies, diefstal en gedeeltelijke of volledige vernieling van de producten. De eigendom wordt slechts overgedragen aan de koper vanaf de volledige betaling van de prijs.

De bestellingen worden geleverd op het leveringsadres zoals het door de koper wordt opgegeven. NuNu doet het nodige de producten te leveren zoals vermeld op de bestelbon, met dien verstande dat kleine, redelijke afwijkingen van de op de bestelbon aangegeven leveringstermijn geen aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens in geval van een aan NuNu toerekenbare tekortkoming.

De producten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. NuNu zal trachten de koper op de hoogte te houden wanneer zij verwacht dat niet aan de geschatte leveringsdatum kan voldaan worden, maar NuNu is, in zoverre wettelijk toegestaan, niet aansprakelijk voor verlies, aansprakelijkheid, waarde, schade, onkosten of uitgaven die voortvloeien uit laattijdige levering.

De levering is vergezeld van een leveringsbon, waarop ook de details van de producten worden vermeld.

De levering wordt aangeboden aan de koper of aan elke andere persoon die aanwezig is op het leveringsadres, die beschikt over een volmacht om de levering in ontvangst te nemen. Als niemand de levering in ontvangst kan nemen, op het moment dat het aangeboden wordt, zal door de transporteur een bewijs worden achtergelaten en een 2de poging zal plaatsvinden.   Indien ook na de 2de en laatste poging niemand de levering in ontvangst kan nemen, zal door de transporteur eveneens een bewijs worden achtergelaten.  NuNu zal bijgevolg alle gemaakte onkosten, transportkosten, administratieve kosten,…  integraal in rekening brengen en doorfactureren aan de koper.

ARTIKEL 5 – BEDENKTERMIJN

Uitgezonderd in de gevallen waar de verkochte producten specifiek voor de koper bestemd zijn of vervaardigd volgens specificaties van de koper ( op maat gemaakt of “customized”), beschikt de koper over het recht om de overeenkomst te herroepen, zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen binnen de veertien dagen vanaf:

 • de dag dat de koper of een door koper aangewezen derde die niet de vervoerder is, de producten fysiek in bezit neemt;
 • de dag dat de koper of een door koper aangewezen derde het laatste product fysiek in bezit neemt indien de koper in dezelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd;
 • de dag waarop de koper of een door koper aangewezen derde de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit neemt indien de levering bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen;
 • de dag waarop de koper of een door koper aangewezen derde het eerste goed fysiek in bezit neemt voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode.

NuNu wordt ondubbelzinnig en schriftelijk op de hoogte gesteld van het feit dat de overeenkomst wordt geannuleerd. De koper draagt de kosten voor het terugzenden van de producten bij herroeping.

ARTIKEL 6 – CONTROLE EN WAARBORG

De koper neemt de producten bij levering onmiddellijk in ontvangst en onderzoekt of de kwaliteit en/of de kwantiteit van de geleverde producten overeenstemmen met hetgeen werd overeengekomen. De koper stelt NuNu op straffe van verval bij aangetekend schrijven in kennis van eventuele zichtbare gebreken of niet-conformiteit met betrekking tot de levering binnen de 48 uur na de levering.

Het in gebruik nemen van de producten en/of het doorverkopen ervan impliceert de goedkeuring en aanvaarding ervan. Zichtbare gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien de  producten niet verwerkt zijn.

De   koper  stelt NuNu op straffe van verval bij aangetekend schrijven  in kennis van  eventuele verborgen gebreken binnen de twee maanden nadat hij het gebrek ontdekt of het redelijkerwijze kon ontdekken. Onverminderd onderhandelingen moet de rechtsvordering gebaseerd op verborgen gebreken uiterlijk binnen het jaar na ontdekking van het gebrek ingesteld worden.

De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van NuNu  voor alle schadegevallen die zich tijdens de duur van de overeenkomst voordoen is beperkt tot  het factuurbedrag exclusief BTW, behoudens in geval van bedrog, opzettelijke of zware fout.

De waarborg tot het terugsturen van het product aan de leverancier ervan beperkt zich tot:

 • kosteloze reparatie indien dit naar oordeel van die leverancier mogelijk is of

ARTIKEL 7 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde producten blijven eigendom van NuNu tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten. De producten worden verzonden op kosten en risico, onder andere van opslag, laden, transport en lossen, van de koper. Risico’s van verlies of vernietiging van de producten worden integraal gedragen door de koper vanaf het moment dat de verkochte producten aan hem worden geleverd.

Tot het moment dat de eigendom van de verkochte producten is overgedragen aan de koper, is het de koper verboden de geleverde producten als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden, of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht. De koper zal NuNu onverwijld via aangetekend schrijven verwittigen indien een derde beslag legt op de verkochte producten ten aanzien waarvan eigendomsvoorbehoud geldt.

 

De koper dient de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten in perfecte staat te bewaren op een daartoe geschikte en reine plaats.

ARTIKEL 8 – BETALING

Behoudens afwijkende bepaling in de overeenkomst of op de factuur, zijn de facturen contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van NuNu uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum in de valuta opgegeven in de factuur, op rekeningnummer BE93 7390 1395 5267 (BIC KREDBEBB) en de betaling dient de gegevens van onze factuur (zoals factuurnummer en factuurdatum) te vermelden. Protest op onze facturen dient op straffe van verval bij aangetekend schrijven te gebeuren uiterlijk binnen de vijftien dagen na de factuurdatum en alleszins voor ingebruikname of voortverkoop van de producten. Protesten schorten de betalingsverplichtingen niet op.

Indien de koper niet overgaat tot betaling binnen de acht dagen na ontvangst van een aanmaning van NuNu,  zal de prijs van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 50 EUR, wat overeenkomt met de hinder die NuNu aldus ondergaat, en met de in dit verband gemaakte administratiekosten, met uitsluiting van de gerechtskosten en de kosten en erelonen van de door NuNu aangestelde raadsman. Daarenboven is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsinterest op het openstaand factuurbedrag verschuldigd. Deze nalatigheidsinterest stemt overeen met de interest aan de wettelijke interestvoet.

 

Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum of elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de, zelfs niet vervallen, facturen die op dat moment reeds werden opgesteld en overgemaakt aan de cliënt en doet elke betalingsfaciliteit of korting bij contante betaling voor de toekomst automatisch vervallen.

ARTIKEL 9 – OPSCHORTING EN ONTBINDING

Bij niet-betaling op de vervaldag, bij wanbetaling, om welke reden dan ook, of bij niet nakoming van zelfs één contractuele verplichting, behoudt Nunu zich het recht voor om:

 • hetzij éénzijdig de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen, en dit na voorafgaande ingebrekestelling, waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht dagen, en zonder dat dit voor de medecontractant aanleiding zal kunnen geven om schadevergoeding te vorderen, maar onverminderd het recht voor NuNu om schadevergoeding te vorderen;
 • hetzij de overeenkomst zonder voorafgaande rechterlijke machtiging en na voorafgaande ingebrekestelling waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht dagen, éénzijdig te ontbinden, onverminderd het recht voor NuNu om schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 10 – OVERMACHT EN AANSPRAKELIJKHEID

Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt NuNu van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat onze medecontractant aanspraak zal kunnen maken op schadevergoeding.

Ingeval NuNu afhankelijk is, voor het nakomen van haar verplichtingen, van bijvoorbeeld de leveringen door een derde firma, dan zijn deze bepalingen eveneens toepasselijk ingeval van overmacht of toeval bij deze derde, wanneer de nakoming van onze verplichtingen hierdoor vertraging zou oplopen of verhinderd zou worden. Ondermeer de volgende situaties worden als overmacht aanzien: oorlog en militaire operaties, nationale of lokale noodsituaties, ongevallen, materiaalbreuk, uitzonderlijke weersomstandigheden, brand, werkstakingen, lock-out, diefstal en uitzonderlijke verkeershinder.

NuNu is niet aansprakelijk ten aanzien van de koper voor zware of opzettelijke fouten begaan door haar werknemers, medewerkers en/of vertegenwoordigers in het kader van de uitvoering van hun professionele activiteiten. NuNu is slechts aansprakelijk in geval van bedrog, fraude of opzettelijke fout.

ARTIKEL 11 – NIETIGHEID EN WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

De nietigheid van één of meerdere clausules van de overeenkomst brengt niet de nietigheid van de rest van de overeenkomst mee. Partijen verbinden er zich toe de nietige clausule(s) te vervangen door een rechtsgeldige clausule, of clausules, die zal (zullen) overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling van partijen en de geest van de overeenkomst, dan wel er zo dicht mogelijk bij zal (zullen) aansluiten.

NuNu kan deze Algemene Voorwaarden op elk moment wijzigen, onder andere om zich te schikken naar wettelijke verplichtingen. De kopers zullen op adequate wijze op de hoogte worden gesteld van eventuele wijzigingen in de Algemene Voorwaarden. De nieuwe Algemene Voorwaarden zijn enkel van toepassing op de verkopen die tot stand komen na de wijziging ervan.

ARTIKEL 12 – GESCHILLENREGELING

De koper kan ervoor kiezen om een geschil met betrekking tot de overeenkomst buitengerechtelijk te regelen middels een procedure van online geschillenbeslechting (ODR). Via het ODR-platform kan de koper een elektronisch klachtenformulier invullen dat wordt doorgestuurd naar de geadresseerde aan het volgende e-mailadres: []. Deze bemiddeling via het ODR-platform gebeurt op vrijwillige basis en onverminderd het recht van de koper en NuNu om het geschil bij de rechtbank aanhangig te maken. Meer informatie over online geschillenbeslechting is beschikbaar via http://ec.europa.eu/odr.

Indien partijen er niet in slagen om hun geschil buitengerechtelijk op te lossen, zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd. Op al onze overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

ARTIKEL 13 – (GDPR EU) Privacy

Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden stemt u in met het gebruik van uw persoonlijke data voor marketing en data analyse. All uw persoonlijke data wordt opgeslagen in een beveiligde database en is enkel toegankelijk voor Nunu BVBA & directe partners. Uw data zal niet misbruikt, noch verkocht worden aan derde partijen. U behoud ten allen tijde het recht om verwijderd te worden uit onze database. Indien u dit graag wenst kunt u contact met ons opnemen en dan zorgen wij voor een volledige verwijdering uit onze database. U kunt de lijst van verwerkers (partners) bij ons opvragen.

B2B

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

Deze pagina bevat de Algemene Voorwaarden van BVBA NuNu (hierna ‘NuNu’), vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 2950 Kapellen, Grensstraat 252 en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0667.785.909.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke orderbevestiging met het oog op de aankoop van sportkleding en maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen NuNu en de koper, met uitsluiting van de eigen Algemene Voorwaarden van de koper. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken.

ARTIKEL 2 – AANVAARDING

De koper erkent dat hij van deze Algemene Voorwaarden heeft kennis genomen. Op het moment dat de koper zijn bestelling bevestigt, verklaart hij de bestelling, alsook deze Algemene Voorwaarden in hun geheel en zonder voorbehoud te aanvaarden.

Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door NuNu.

ARTIKEL 3 – PRIJS

De prijs die op de bestelbon wordt vermeld is de definitieve prijs, tenzij NuNu zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van zijn vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijziging in de structuur ervan (grondstoffen, lonen, energie…). De eventuele prijsherziening zal geschieden overeenkomstig de wettelijk toegelaten normen. In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur. De leverings-, verzekerings- en eventuele andere kosten worden apart vermeld.

De prijzen die vermeld worden, zijn in euro, exclusief BTW, tenzij het expliciet anders vermeld wordt.  Voor verkoop naar de Verenigde Staten van Amerika, zijn de prijzen in dollar vermeld in de catalogus. Ingeval van koersdalingen van de dollarkoers met meer dan 5% ten opzichte van de koers van de dag van de datum van de catalogus, heeft NuNu het recht om de dollarprijs dienovereenkomstig te verhogen.

Het toegepaste B.T.W.-tarief is het tarief dat geldt op het moment van het plaatsen van de bestelling. NuNu behoudt zich het recht voor ten gevolge van de wijziging van het tarief van belastingen, dan wel de invoering van nieuwe belastingen, incl. milieutaksen die gevolgen hebben voor de prijs van productie, de prijzen aan te passen. De producten worden evenwel gefactureerd aan de geldende prijs op het moment van de bestelling.

ARTIKEL 4 – LEVERING

Het risico wordt overgedragen aan de koper vanaf het moment van de levering. Vanaf dat moment draagt de koper het risico voor verlies, diefstal en gedeeltelijke of volledige vernieling van de producten. De eigendom wordt slechts overgedragen aan de koper vanaf de volledige betaling van de prijs.

De bestellingen worden geleverd op het leveringsadres zoals het door de koper wordt opgegeven.  NuNu doet het nodige de producten te leveren zoals vermeld op de bestelbon, met dien verstande dat kleine, redelijke afwijkingen van de op de bestelbon aangegeven leveringstermijn geen aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens in geval van een aan NuNu toerekenbare tekortkoming.

De producten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. NuNu zal trachten de koper op de hoogte te houden wanneer zij verwacht dat niet aan de geschatte leveringsdatum kan voldaan worden, maar NuNu is, in zoverre wettelijk toegestaan, niet aansprakelijk voor verlies, aansprakelijkheid, waarde, schade, onkosten of uitgaven die voortvloeien uit laattijdige levering.

De levering is vergezeld van een leveringsbon, waarop ook de details van de producten worden vermeld.

De levering wordt aangeboden aan de koper of aan elke andere persoon die aanwezig is op het leveringsadres, die beschikt over een volmacht om de levering in ontvangst te nemen. Als niemand de levering in ontvangst kan nemen, op het moment dat het aangeboden wordt, zal door de transporteur een bewijs worden achtergelaten en een 2de poging zal plaatsvinden.  Indien ook na de 2de en laatste poging niemand de levering in ontvangst kan nemen, zal door de transporteur eveneens een bewijs worden achtergelaten.  NuNu zal bijgevolg alle gemaakte onkosten, transportkosten, administratieve kosten,…  integraal in rekening brengen en doorfactureren aan de koper.

ARTIKEL 5 – CONTROLE EN WAARBORG

De koper neemt de producten bij levering onmiddellijk in ontvangst en onderzoekt of de kwaliteit en/of de kwantiteit van de geleverde producten overeenstemmen met hetgeen werd overeengekomen. De koper stelt NuNu op straffe van verval bij aangetekend schrijven in kennis van eventuele zichtbare gebreken of niet-conformiteit met betrekking tot de levering binnen de 48 uur na de levering.

Het in gebruik nemen van de producten en/of het doorverkopen ervan impliceert de goedkeuring en aanvaarding ervan. Zichtbare gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien de goederen niet verwerkt zijn.

De koper  stelt NuNu op straffe van verval bij aangetekend schrijven  in kennis van  eventuele verborgen gebreken binnen de acht dagen nadat hij het gebrek ontdekt of het redelijkerwijze kon ontdekken. Onverminderd onderhandelingen moet de rechtsvordering gebaseerd op verborgen gebreken uiterlijk binnen het jaar na levering ingesteld worden.

De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van NuNu  voor alle schadegevallen die zich tijdens de duur van de overeenkomst voordoen is beperkt tot  het factuurbedrag exclusief BTW.

De waarborg tot het terugsturen van het product aan de leverancier ervan beperkt zich tot:

 • kosteloze reparatie indien dit naar oordeel van die leverancier mogelijk is of

De verstrekte waarborg strekt zich niet verder uit dan de waarborg die door  de leveranciers van NuNu verstrekt wordt, zonder dat de koper hiervoor een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst kan vorderen.

ARTIKEL 6 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde producten blijven eigendom van NuNu tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten. Risico’s van verlies of vernietiging van de producten worden integraal gedragen door de koper vanaf het moment dat de verkochte producten aan hem worden geleverd.

Tot het moment dat de eigendom van de verkochte producten is overgedragen aan de koper, is het de koper verboden de geleverde producten als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden, of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht. De koper zal NuNu onverwijld via aangetekend schrijven verwittigen indien een derde beslag legt op de verkochte producten ten aanzien waarvan eigendomsvoorbehoud geldt.

De koper dient de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten in perfecte staat te bewaren op een daartoe geschikte en reine plaats.

ARTIKEL 7 – BETALING

Behoudens afwijkende bepaling in de overeenkomst of op de factuur, zijn de facturen contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van NuNu uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum in de valuta opgegeven in de factuur, op rekeningnummer  BE93 7390 1395 5267 (BIC KREDBEBB) en de betaling dient de gegevens van onze factuur (zoals factuurnummer en factuurdatum) te vermelden. Protest op onze facturen dient op straffe van verval bij aangetekend schrijven te gebeuren uiterlijk binnen de vijftien dagen na de factuurdatum en alleszins voor ingebruikname of voortverkoop van de producten. Protesten schorten de betalingsverplichtingen niet op.

Indien de koper niet overgaat tot betaling binnen de gestelde termijn van dertig dagen, zal de prijs van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 350 EUR, wat overeenkomt met de hinder die NuNu aldus ondergaat, en met de in dit verband gemaakte administratiekosten, met uitsluiting van de gerechtskosten en de kosten en erelonen van de door NuNu aangestelde raadsman. Daarenboven is, van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een verwijlinterest verschuldigd, die zal berekend worden overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 inzake de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum of elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de, zelfs niet vervallen, facturen die op dat moment reeds werden opgesteld en overgemaakt aan de cliënt en doet elke betalingsfaciliteit of korting bij contante betaling voor de toekomst automatisch vervallen.

ARTIKEL 8 – OPSCHORTING EN ONTBINDING

NuNu kan de overeenkomst door middel van een aangetekende brief, gericht aan de koper met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden:

 1. a) In het geval van gehele af gedeeltelijke tekortkoming in de nakoming door de koper van zijn verplichtingen jegens NuNu. Voor zover de koper niet dadelijk in verzuim is, kan NuNu de overeenkomst eerst ontbinden nadat de koper een redelijke termijn voor nakoming is gesteld en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
 2. b) Indien het faillissement of opschorting van betaling van de koper is aangevraagd, dan wel uitgesproken of de koper de beschikkingsbevoegdheid over zijn onderneming, zijn vermogen of substantiële delen daarvan verliest, almede indien de koper zijn bedrijfsactiviteiten staakt.

In geval van ontbinding van de overeenkomst zal de koper van NuNu vertragingsschade alsmede alle overige schade welke NuNu door de ontbinding ondervindt, waaronder de kosten van ongedaanmaking, de kosten van gedeeltelijke uitvoering door NuNu en winstderving, vergoeden.

Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle vorderingen van NuNu op de koper onmiddellijk opeisbaar.

 

ARTIKEL 9 – OVERMACHT EN AANSPRAKELIJKHEID

Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt NuNu van rechtswege van om het even welke verbintenis zonder dat de koper aanspraak zal kunnen maken op schadevergoeding.

Ingeval NuNu afhankelijk is, voor het nakomen van haar verplichtingen, van bijvoorbeeld de leveringen door een derde firma, dan zijn deze bepalingen eveneens toepasselijk ingeval van overmacht of toeval bij deze derde, wanneer de nakoming van onze verplichtingen hierdoor vertraging zou oplopen of verhinderd zou worden. Onder meer de volgende situaties worden als overmacht aanzien: oorlog en militaire operaties, nationale of lokale noodsituaties, ongevallen, materiaalbreuk, uitzonderlijke weersomstandigheden, brand, werkstakingen, lock-out, diefstal en uitzonderlijke verkeershinder (niet-limitatieve opsomming).

NuNu is niet aansprakelijk ten aanzien van de koper voor zware of opzettelijke fouten begaan door haar werknemers, medewerkers en/of vertegenwoordigers in het kader van de uitvoering van hun professionele activiteiten. NuNu is slechts aansprakelijk in geval van bedrog, fraude of opzettelijke fout.

ARTIKEL 10 – INTELLECTUELE RECHTEN

De koper zal alle intellectuele rechten in verband met de producten van NuNu in zijn geheel en onvoorwaardelijk respecteren. Het is de koper in het bijzonder niet toegestaan om de
vermelding van het woord-/beeldmerk “NuNu” van de producten te verwijderen en/of daaraan een ander woord- of beeldmerk toe te voegen. Ook mag de koper de originele bestanddelen van de lay-out van de verpakking niet verwijderen of wijzigen. NuNu kan niet garanderen dat de producten geen inbreuk maken op enig intellectueel of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

ARTIKEL 11 – NIETIGHEID EN WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

De nietigheid van één of meerdere clausules van de overeenkomst brengt niet de nietigheid van de rest van de overeenkomst mee. Partijen verbinden er zich toe de nietige clausule(s) te vervangen door een rechtsgeldige clausule, of clausules, die zal (zullen) overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling van partijen en de geest van de overeenkomst, dan wel er zo dicht mogelijk bij zal (zullen) aansluiten.

 

NuNu kan deze Algemene Voorwaarden op elk moment wijzigen, onder andere om zich te schikken naar wettelijke verplichtingen. De kopers zullen op adequate wijze op de hoogte worden gesteld van eventuele wijzigingen in de Algemene Voorwaarden. De nieuwe Algemene Voorwaarden zijn enkel van toepassing op de verkopen die tot stand komen na de wijziging ervan.

ARTIKEL 12 – GESCHILLENREGELING

In geval van betwisting, zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd. Op al onze overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten van Wenen 1980 (Weens Koopverdrag) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTICLE 13 – (GDPR EU) Privacy

Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden stemt u in met het gebruik van uw persoonlijke data voor marketing en data analyse. All uw persoonlijke data wordt opgeslagen in een beveiligde database en is enkel toegankelijk voor Nunu BVBA & directe partners. Uw data zal niet misbruikt, noch verkocht worden aan derde partijen. U behoud ten allen tijde het recht om verwijderd te worden uit onze database. Indien u dit graag wenst kunt u contact met ons opnemen en dan doen wij het nodige. U kunt de lijst van verwerkers (partners) bij ons opvragen.

B2C

ARTICLE 1 – GENERAL

This page contains the General Conditions of NuNu BVBA (‘hereinafter ‘NuNu’), a company under Belgian law, with registered office at 2950 Kapellen, Grensstraat 252 and registered at the Crossroads Bank for Enterprises under number 0667.785.909.

 

These General Conditions are applicable to every order confirmation pertaining to the purchase of sportswear, and are an integral part of the agreement between NuNu and the purchaser, to the exclusion of the Purchaser’s own General Conditions. Derogations to these General Conditions may only be made explicitly and in writing.

 

ARTICLE 2 – ACCEPTANCE

The purchaser acknowledges that he is aware of these General Conditions. At the time the purchaser makes his order, he declares acceptance of the order and these General Conditions, in their entirety and without reservation.

 

Any cancellation of orders must take place in writing. The cancellation is only valid if accepted by NuNu in writing.

 

ARTICLE 3 – PRICE

The price stated on the order form is the definitive price, unless NuNu deems it necessary to adjust the prices because of the change in its fixed and/or variable expenses as a result of changes in their structure (raw materials, wages, energy, etc.). The possible price change will be implemented in accordance with the legally allowed standards. In this case, the new price shall apply, as stated on the front of the invoice. The delivery costs, insurance costs and any other costs shall be indicated separately.

 

Indicated prices are in euros, excluding VAT, unless explicitly stated otherwise.  For sales to the United States of America, prices are shown in the catalogue in dollars. In the event that the dollar/euro exchange rate falls by more than 5% compared with the exchange rate on the day of issue of the catalogue, NuNu shall be entitled to increase the dollar price accordingly.

 

The applicable VAT rate is the rate which is applicable at the time the order is placed. NuNu reserves the right to adjust its prices, in the event of modifications to the tax rate, or the introduction of new taxes incl. environmental taxes which may have an impact on the cost of production. However, products shall be invoiced at the applicable price at the time of the order.

 

ARTICLE 4 – DELIVERY

Risk is transferred to the purchaser from the moment of delivery. The purchaser shall henceforth bear the risk of loss, theft, and partial or complete destruction of the products. Ownership is only transferred to the purchaser after full payment of the price.

 

Orders shall be delivered to the delivery address indicated by the purchaser.  NuNu shall take all necessary steps to deliver the products as described on the order form, on the understanding that minor, reasonable deviations from the delivery times indicated on the order form shall not give rise to any damage compensation or dissolution of the agreement, except in cases of deficiency attributable to NuNu.

 

Products shall be delivered within the time period stated on the order form, taking into account the usual tolerance typical for the nature of industry or business. NuNu shall endeavour to keep the purchaser updated if it anticipates that the estimated delivery date cannot be fulfilled, but NuNu shall not be liable, to the extent legally permitted, for any loss, responsibility, value, damage, expenses or costs as a result of late delivery.

A delivery note is included with the delivery, on which the details of the products are stated.

The delivery shall be presented to the purchaser or any other person who is present at the delivery address and who is authorised to receive the delivery. If no-one is able to receive the delivery at the time it is presented, the transport company will leave a note and a 2nddelivery attempt shall be organised. If also after the 2nd and final delivery attempt no-one is able to receive the delivery, the transport company will likewise leave a note.  NuNu shall consequently take full account of all incurred expenses, transport costs, administrative costs, etc., and charge them to the purchaser.

 

ARTICLE 5 – COOLING-OFF PERIOD

Except in cases where the products sold are specifically intended or manufactured for the buyer according to the buyer’s specifications (“customised”), the buyer possesses the right to rescind the agreement, without paying a fine and without stating any reasons, within 14 days from:

 • the day the buyer or a third party appointed by the buyer who is not the shipper, physically takes possession of the products;
 • the day the buyer or a third party appointed by the buyer physically takes possession of the final product, if the buyer has ordered several products in the same order that are delivered separately;
 • the day on which the buyer or a third party appointed by the buyer physically takes possession of the final dispatch or the final component, if the delivery consists of various dispatches or components;

the day on which the buyer or a third party appointed by the buyer physically takes possession of the first item for agreements concerning regular deliveries of products during a certain period.

NuNu is notified unambiguously and in writing of the fact that the agreement is cancelled. The buyer bears the costs for returning products in the event of rescinding.

 

ARTICLE 6 – INSPECTION AND GUARANTEE

The purchaser shall take immediate receipt of the products upon delivery and shall inspect whether the quality and/or quality of the delivered products corresponds with what was agreed. Under penalty of forfeiture, the purchaser shall notify NuNu via registered mail of any visible defects or non-conformity pertaining to the delivery, within 48 hours following delivery.

Using the products and/or selling them on implies approval and acceptance thereof. Visible defects may only give rise to compensation if the products have not been processed.

Under penalty of forfeiture, the purchaser shall notify NuNu via registered mail of any hidden defects within two months after he has discovered the defect, or should reasonably have discovered the defect. Notwithstanding any negotiations, legal claims based on hidden defects must be lodged within one year following the discovery of the defect.

The contractual and extra-contractual liability of NuNu for all cases of damage which occur during the term of the agreement shall be limited to the invoiced amount excluding VAT, except in the case of deception, intentional act or gross negligence.

The guarantee for returning the product to the supplier is limited to:

 • free repair if this is possible in the opinion of the supplier, or

 

ARTICLE 7 – RETENTION OF TITLE

The delivered products shall remain the property of NuNu until full payment of the principal amount, costs and interest. Risk of loss or destruction of the product shall be fully borne by the purchaser from the moment that the sold products are delivered to him.

 

Until the moment that ownership of the sold products is transferred to the purchaser, the purchaser is prohibited from using the products as a means of payment, pledging them, or encumbering them with any security right. The purchaser shall immediately inform NuNu via registered mail if a third party seizes the sold products with regard to which the retention of title applies.

 

The purchaser must maintain the products falling under the retention of title clause in perfect condition, in an appropriate and clean location.

 

ARTICLE 8 – PAYMENT

Unless otherwise stated in the agreement or on the invoice, invoices are payable on receipt to the registered office of NuNu within 30 days following the invoice date, in the currency specified on the invoice, to account number BE93 7390 1395 5267 (BIC KREDBEBB) and the payment must indicate the details of our invoice (including invoice number and date). Under penalty of forfeiture, contestation of any invoices must occur via registered mail within 15 days following the invoice date and in any event before using or selling on the products. Contestation shall not suspend payment obligations.

 

If the purchaser does not settle the invoice within the stated term of 30 days, the price shall be increased, lawfully and without any formal notice of default, by a fixed indemnity of 10%, with a minimum of EUR 350, which corresponds to the inconvenience incurred by NuNu, as well as the incurred administration costs, but excluding legal costs and the fees of the adviser appointed by NuNu. Furthermore, late-payment interest shall be payable on the outstanding invoice amount, automatically and without any formal notice of default. This late-payment interest corresponds with the statutory interest rate.

 

Any non-payment of an invoice by the due date, or any other payment default, shall result in all invoices which have been drawn-up and issued to the customer, even those not yet due, being immediately payable, and any payment facility or discount for cash payment in the future shall automatically expire.

 

ARTICLE 9 – SUSPENSION AND DISSOLUTION

NuNu may fully or partially dissolve the agreement with immediate effect via registered mail addressed to the purchaser:

 1. a) If the purchaser fully or partially fails to comply with his obligations towards NuNu. Insofar as the purchaser is not immediately in default, NuNu may first dissolve the agreement after the purchaser has been granted a reasonable term to comply, but compliance is not forthcoming within this term.
 2. b) If the purchaser’s bankruptcy or suspension of payments has been requested or pronounced, or the purchaser loses free disposal of his company or assets, or substantial parts thereof, or if the purchaser ceases his business activities.

If the agreement is dissolved, the purchaser shall compensate NuNu for damages due to delay, as well as any other damage which occurs due to the dissolution, including costs of reversal, costs of partial execution by NuNu and loss of profit.

If the agreement is dissolved, all claims of NuNu on the purchaser shall be immediately payable.

 

ARTICLE 10 – FORCE MAJEURE AND LIABILITY

Any incidence of force majeure or happenstance shall lawfully release NuNu from all commitments, without the purchaser being able to claim any damage compensation.

 

If NuNu is dependent on third parties in order to comply with its obligations, for example with regards to deliveries, then these provisions shall also be applicable in the event that this third party is affected by force majeure or happenstance, if the compliance of our obligations incurs delays or is hampered as a result. The following situations, inter alia, shall be considered as force majeure: war and military operations, national or local emergency situations, accidents, equipment failure, exceptional weather conditions, fire, strikes, lock-out, theft and exceptional traffic problems (non-exhaustive list).

 

NuNu is not liable, with respect to the purchaser, for serious or deliberate error committed by its employees, staff and/or representatives in the context of the execution of their professional activities. NuNu is only liable in cases of deception, fraud, or deliberate error.

 

ARTICLE 11 – INVALIDITY AND AMENDMENT OF THE GENERAL CONDITIONS

The invalidity of one or more provisions of the present agreement shall not result in the invalidity of the rest of the agreement. Parties undertake to replace the invalid clause(s) with a legally valid clause, or clauses, which will correspond with the original intention of parties and the spirit of the agreement, or approximate it as closely as possible.

 

NuNu may amend these General Conditions at any time, to conform with legal obligations, inter alia. The purchasers shall be adequately informed of any amendments to these General Conditions. The new General Conditions shall only be applicable to sales which are finalised after the amendment in question.

 

ARTICLE 12 – DISPUTE SETTLEMENT

The buyer may choose to settle any dispute relating to the agreement extra-judicially, by means of an online hearing disputes (ODR) procedure. Through the ODR platform, the buyer is able to complete an electronic complaints form that is forwarded to the addressee at the following email address: []. This conciliation through the ODR platform occurs on a voluntary basis and without prejudice to the buyer and X to bring the dispute before the District Court. More information concerning hearing disputes is available at http://ec.europa.eu/odr.

 

If the parties fail to succeed in resolving their dispute extrajudicially, the District Courts of Antwerp, Antwerp department, are exclusively competent. All of our agreements are exclusively governed by Belgian law.

ARTICLE 13 – (GDPR EU) Privacy

Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden stemt u in met het gebruik van uw persoonlijke data voor marketing en data analyse. All uw persoonlijke data wordt opgeslagen in een beveiligde database en is enkel toegankelijk voor Nunu BVBA & directe partners. Uw data zal niet misbruikt, noch verkocht worden aan derde partijen. U behoud ten allen tijde het recht om verwijderd te worden uit onze database. Indien u dit graag wenst kunt u contact met ons opnemen en dan doen wij het nodige. U kunt de lijst van verwerkers (partners) bij ons opvragen.

 

B2B

ARTICLE 1 – GENERAL

This page contains the General Conditions of NuNu BVBA (‘hereinafter ‘NuNu’), a company under Belgian law, with registered office at 2950 Kapellen, Grensstraat 252 and registered at the Crossroads Bank for Enterprises under number 0667.785.909.

 

These General Conditions are applicable to every order confirmation pertaining to the purchase of sportswear, and are an integral part of the agreement between NuNu and the purchaser, to the exclusion of the Purchaser’s own General Conditions. Derogations to these General Conditions may only be made explicitly and in writing.

 

ARTICLE 2 – ACCEPTANCE

The purchaser acknowledges that he is aware of these General Conditions. At the time the purchaser makes his order, he declares acceptance of the order and these General Conditions, in their entirety and without reservation.

 

Any cancellation of orders must take place in writing. The cancellation is only valid if accepted by NuNu in writing.

 

ARTICLE 3 – PRICE

The price stated on the order form is the definitive price, unless NuNu deems it necessary to adjust the prices because of the change in its fixed and/or variable expenses as a result of changes in their structure (raw materials, wages, energy, etc.). The possible price change will be implemented in accordance with the legally allowed standards. In this case, the new price shall apply, as stated on the front of the invoice. The delivery costs, insurance costs and any other costs shall be indicated separately.

 

Indicated prices are in euros, excluding VAT, unless explicitly stated otherwise.  For sales to the United States of America, prices are shown in the catalogue in dollars. In the event that the dollar/euro exchange rate falls by more than 5% compared with the exchange rate on the day of issue of the catalogue, NuNu shall be entitled to increase the dollar price accordingly.

 

The applicable VAT rate is the rate which is applicable at the time the order is placed. NuNu reserves the right to adjust its prices, in the event of modifications to the tax rate, or the introduction of new taxes incl. environmental taxes which may have an impact on the cost of production. However, products shall be invoiced at the applicable price at the time of the order.

 

ARTICLE 4 – DELIVERY

Risk is transferred to the purchaser from the moment of delivery. The purchaser shall henceforth bear the risk of loss, theft, and partial or complete destruction of the products. Ownership is only transferred to the purchaser after full payment of the price.

 

Orders shall be delivered to the delivery address indicated by the purchaser.  NuNu shall take all necessary steps to deliver the products as described on the order form, on the understanding that minor, reasonable deviations from the delivery times indicated on the order form shall not give rise to any damage compensation or dissolution of the agreement, except in cases of deficiency attributable to NuNu.

 

Products shall be delivered within the time period stated on the order form, taking into account the usual tolerance typical for the nature of industry or business. NuNu shall endeavour to keep the purchaser updated if it anticipates that the estimated delivery date cannot be fulfilled, but NuNu shall not be liable, to the extent legally permitted, for any loss, responsibility, value, damage, expenses or costs as a result of late delivery.

A delivery note is included with the delivery, on which the details of the products are stated.

The delivery shall be presented to the purchaser or any other person who is present at the delivery address and who is authorised to receive the delivery. If no-one is able to receive the delivery at the time it is presented, the transport company will leave a note and a 2nddelivery attempt shall be organised. If also after the 2nd and final delivery attempt no-one is able to receive the delivery, the transport company will likewise leave a note.  NuNu shall consequently take full account of all incurred expenses, transport costs, administrative costs, etc., and charge them to the purchaser.

 

ARTICLE 5 – INSPECTION AND GUARANTEE

The purchaser shall take immediate receipt of the products upon delivery and shall inspect whether the quality and/or quality of the delivered products corresponds with what was agreed. Under penalty of forfeiture, the purchaser shall notify NuNu via registered mail of any visible defects or non-conformity pertaining to the delivery, within 48 hours following delivery.

Using the products and/or selling them on implies approval and acceptance thereof. Visible defects may only give rise to compensation if the products have not been processed.

Under penalty of forfeiture, the purchaser shall notify NuNu via registered mail of any hidden defects within 8 days after he has discovered the defect, or should reasonably have discovered the defect. Notwithstanding any negotiations, legal claims based on hidden defects must be lodged within one year following delivery.

The contractual and extra-contractual liability of NuNu for all cases of damage which occur during the term of the agreement shall be limited to the invoiced amount excluding VAT.

The guarantee for returning the product to the supplier is limited to:

 • free repair if this is possible in the opinion of the supplier, or

The guarantee provided shall not extend any further than the guarantee provided by the suppliers of NuNu, and the purchaser shall not be able to claim damage compensation or dissolution of the agreement in this respect.

 

ARTICLE 6 – RETENTION OF TITLE

The delivered products shall remain the property of NuNu until full payment of the principal amount, costs and interest. Risk of loss or destruction of the product shall be fully borne by the purchaser from the moment that the sold products are delivered to him.

 

Until the moment that ownership of the sold products is transferred to the purchaser, the purchaser is prohibited from using the products as a means of payment, pledging them, or encumbering them with any security right. The purchaser shall immediately inform NuNu via registered mail if a third party seizes the sold products with regard to which the retention of title applies.

 

The purchaser must maintain the products falling under the retention of title clause in perfect condition, in an appropriate and clean location.

 

ARTICLE 7 – PAYMENT

Unless otherwise stated in the agreement or on the invoice, invoices are payable on receipt to the registered office of NuNu within 30 days following the invoice date, in the currency specified on the invoice, to account number BE93 7390 1395 5267 (BIC KREDBEBB) and the payment must indicate the details of our invoice (including invoice number and date). Under penalty of forfeiture, contestation of any invoices must occur via registered mail within 15 days following the invoice date and in any event before using or selling on the products. Contestation shall not suspend payment obligations.

 

If the purchaser does not settle the invoice within the stated term of 30 days, the price shall be increased, lawfully and without any formal notice of default, by a fixed indemnity of 10%, with a minimum of EUR 350, which corresponds to the inconvenience incurred by NuNu, as well as the incurred administration costs, but excluding legal costs and the fees of the adviser appointed by NuNu. Furthermore, late payment interest shall be payable, automatically and without any formal notice of default, which shall be calculated in accordance with the Law of 2 August 2002 on late payment in commercial transactions.

 

Any non-payment of an invoice by the due date, or any other payment default, shall result in all invoices which have been drawn-up and issued to the customer, even those not yet due, being immediately payable, and any payment facility or discount for cash payment in the future shall automatically expire.

 

ARTICLE 8 – SUSPENSION AND DISSOLUTION

NuNu may fully or partially dissolve the agreement with immediate effect via registered mail addressed to the purchaser:

 1. a) If the purchaser fully or partially fails to comply with his obligations towards NuNu. Insofar as the purchaser is not immediately in default, NuNu may first dissolve the agreement after the purchaser has been granted a reasonable term to comply, but compliance is not forthcoming within this term.
 2. b) If the purchaser’s bankruptcy or suspension of payments has been requested or pronounced, or the purchaser loses free disposal of his company or assets, or substantial parts thereof, or if the purchaser ceases his business activities.

If the agreement is dissolved, the purchaser shall compensate NuNu for damages due to delay, as well as any other damage which occurs due to the dissolution, including costs of reversal, costs of partial execution by NuNu and loss of profit.

If the agreement is dissolved, all claims of NuNu on the purchaser shall be immediately payable.

 

ARTICLE 9 – FORCE MAJEURE AND LIABILITY

Any incidence of force majeure or happenstance shall lawfully release NuNu from all commitments, without the purchaser being able to claim any damage compensation.

 

If NuNu is dependent on third parties in order to comply with its obligations, for example with regards to deliveries, then these provisions shall also be applicable in the event that this third party is affected by force majeure or happenstance, if the compliance of our obligations incurs delays or is hampered as a result. The following situations, inter alia, shall be considered as force majeure: war and military operations, national or local emergency situations, accidents, equipment failure, exceptional weather conditions, fire, strikes, lock-out, theft and exceptional traffic problems (non-exhaustive list).

 

NuNu is not liable, with respect to the purchaser, for serious or deliberate error committed by its employees, staff and/or representatives in the context of the execution of their professional activities. NuNu is only liable in cases of deception, fraud, or deliberate error.

 

ARTICLE 10 – INTELLECTUAL RIGHTS

The purchaser shall respect all intellectual property rights pertaining to the products of NuNu, in their entirety and unconditionally. In particular, the purchaser is not permitted to
remove any indication of the word/logo ” NuNu “, and/or add any other word or logo. Additionally, the purchaser may not remove or modify the original elements of the packaging layout. NuNu cannot guarantee that the products do not violate any intellectual or industrial property rights of third parties.

 

ARTICLE 11 – INVALIDITY AND AMENDMENT OF THE GENERAL CONDITIONS

The invalidity of one or more provisions of the present agreement shall not result in the invalidity of the rest of the agreement. Parties undertake to replace the invalid clause(s) with a legally valid clause, or clauses, which will correspond with the original intention of parties and the spirit of the agreement, or approximate it as closely as possible.

 

NuNu may amend these General Conditions at any time, to conform with legal obligations, inter alia. The purchasers shall be adequately informed of any amendments to these General Conditions. The new General Conditions shall only be applicable to sales which are finalised after the amendment in question.

 

ARTICLE 12 – DISPUTE SETTLEMENT

In the event of disputes, the courts of Antwerp, subsection Antwerp, shall have sole competence. All of our agreements are exclusively governed by Belgian law. The applicability of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, agreed in Vienna in 1980 (the Vienna Sales Convention) is explicitly ruled out.

ARTICLE 13 – (GDPR EU) Privacy regulations

By agreeing to our services you acknowledge that your personal data may be used for marketing purposes and data analysis. All personal data you enter will be stored in a secure database and will not be sold to third parties. Your data will be processed by our staff and partners.  You have the right to be deleted from our database at all time. If you no longer wish to have personal data stored in our database, please let us know.